Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan NV Kimotex Int. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens
NV Kimotex Int.
Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België
BE 0466.170.306
mail@sweetsoda.be
Tel: +32(0)486.96.65.44

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van NV Kimotex Int., een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België, BTW BE 0446.170.306, opgenomen in het KBO te Antwerpen onder het nummer 0446.170.306 en hierna genoemd Kimotex/Sweet Soda.

Kimotex/Sweet Soda biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website bij Kimotex/Sweet Soda. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Kimotex/Sweet Soda houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kimotex/Sweet Soda aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kimotex/Sweet Soda niet. Kimotex/Sweet Soda is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kimotex/Sweet Soda is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kimotex/Sweet Soda. Kimotex/Sweet Soda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Om een product online aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, daarna drukt men op de knop ‘winkelmand bekijken’, de Koper komt dan op een overzichtspagina terecht. Hier wordt de bestelling, prijs, verzendmethode en verzendingskosten meegedeeld. De koper kan nu doorgaan naar afrekenen. Hier wordt de koper gevraagd zijn/haar contact- en facturatiegegevens ingeven en de Algemene Voorwaarden te accepteren. Door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te drukken komt de Koper vervolgens op de eindpagina terecht met bestelnummer en betalingenwijze. Nadat deze stappen zijn vervolledigd is de aankoop definitief. De koper zal dan een bevestigingsmail ontvangen van het adres mail@sweetsoda.be. Nadat de Koper het totale bedrag van de bestelling online heeft betaald zal de bestelling naar de Koper verstuurd worden. De artikelen worden ten huize van de klant of via DPD afhaalpunt geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Indien de Koper kiest om per overschrijving te betalen zal hij/zij het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE18 6451 0316 2565 met als begunstigde N.V. Kimotex Int overschrijven. De goederen zullen verstuurd worden wanneer de betaling op de rekening staat.

Kimotex/Sweet Soda is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kimotex/Sweet Soda.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kimotex/Sweet Soda te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kimotex/Sweet Soda beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Kimotex/Sweet Soda zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De artikelen worden door koerierdienst ten huize van de klant of in een DPD afhaalpunt geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

Alle producten van N.V. Kimotex/Sweet Soda zijn conform aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening gehouden met de specificaties van het product, van de Koper.

N.V. Kimotex/Sweet Soda garandeert dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Kimotex/Sweet Soda klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kimotex/Sweet Soda.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan N.V. Kimotex/Sweet Soda mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Kimotex/Sweet Soda klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun eigen kosten terug bezorgen aan Kimotex/Sweet Soda, Lange Riddersstraat 69, 2000 Antwerpen of in een van de Sweet Soda filialen.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kimotex/Sweet Soda zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, N.V. Kimotex Int.Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan N.V. Kimotex Int., Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België, mail@sweetsoda.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot N.V. Kimotex Int., Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, N.V. Kimotex/Sweet Soda heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
N.V. Kimotex/Sweet Soda houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op mail@sweetsoda.be.

Artikel 11; Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door N.V. Kimotex/Sweet Soda om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 13: N.V. Kimotex/Sweet Soda Klantendienst
De N.V. Kimotex/Sweet Soda klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)486 966 544, via e-mail op mail@sweetsoda.be of per post op het volgende adres N.V. Kimotex Int., Lange Ridderstraat 69, 2000 Antwerpen, België

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van N.V. Kimotex/Sweet Soda. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

N.V. Kimotex/Sweet Soda kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.